Moderní kotle na tuhá paliva

čtěte také:

Budeme dál topit v rodinných domech tuhými palivy nebo už tato éra skutečně končí?

Potíž není v uhlí ale v kotlích...!

Informace o Bílinském uhlí a výhled do budoucnosti ve spalování tuhých paliv.

Porovnání nákladů na vytápění RD dle druhu paliva od 1.3.2008

 

 

Benekov Ling

VARIMATIC

 

Ruční přikládaní

Litinový kotel na pevná paliva umožňující spalování hnědého uhlí, černého uhlí a koksu odhořívacím způsobem při splnění nejpřísnějších ekologických požadavků. Kotel se vyrábí ve výkonové řadě 13 až 74 kW podle počtu článků a použitého paliva a je možný použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody.

 

Litinový kotel na pevná paliva určený ke spalování koksu, černého uhlí a dřeva klasickým prohořívacím způsobem. Kotel se vyrábí ve výkonové řadě 12 až 72 kW a je možný použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody.

 

Automatický provoz

Automatický kotel na dřevní pelety, černé uhlí a hnědé uhlí je určen k úspornému vytápění, u něhož je kladen důraz na automatický provoz a minimální nároky na obsluhu. Kotel je vyráběn ve výkonovém rozsahu od 4,5 do 25 kW.

 

Automatický kotel na dřevní pelety s výkonovým rozsahem od 7 do 45 kW je určen k úspornému a ekologickému vytápění s požadavky na automatický provoz a minimálními nároky na obsluhu kotle.

 

Kombinovaný provoz

Kombinovaný litinový kotel se dvěmi topeništi je určen při provozu v ručním režimu ke spalování koksu, černého uhlí a kusového dřeva. V automatickém režimu lze spalovat černé uhlí, hnědé uhlí nebo dřevní pelety přiváděné ze zásobníku. Výkon kotle v automatickém režimu je od 7 do 25 kW, v ručním režimu od 5 do 22,5 kW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEKOV ling 25

 Benekov Ling 25

Kompletní ceník kotlů BENEKOV

automatický teplovodní kotel na hnědé uhlí, dřevěné pelety a obilí

komfortní, ekologické a úsporné vytápění bytů, rodinných domů a menších objektůKotel BENEKOV ling 25 - animace1

 

BENEKOV ling 25 je určen pro spalování hnědého uhlí, dřevěných pelet a obilí. Důležitou podmínkou je zrnitost paliva, která se musí pohybovat v rozmezí 4 - 25 mm.

BENEKOV ling 25 je velmi pohodlné, časově nenáročné a úsporné. Zařízení při plném výkonu obvykle vyžaduje pouze 15 minut pozornosti denně. Pokud se používá pouze na ohřev TUV může být pozornost vyžadována pouze jednou za 3 - až 10 dnů. Je to z důvodu vynikajícího snížení spotřeby paliva po dobu, kdy není teplo zapotřebí a kdy je spalováno pouze minimální množství paliva k udržení hoření v kotli.

Pro zlepšení spalování a snížení ulétavé prašnosti nad hořákem je instalován žáruvzdorný keramický reflektor, který navíc usměrňuje tok spalin přes výměník a minimalizuje škodliviny ve spalinách.

Dané řešení v kombinaci s výměníkem zajišťuje vysokou účinnost kotle přesahující 80%.

Bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, který je umístěn ve skříňce regulátoru a slouží k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do násypky při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Kotlové těleso je svařeno z ocelových plechů. Srdcem kotle je hořák opatřený kruhovým litinovým roštem, retortou a směšovačem vzduchu. Přísun paliva do hořáku je řešen automaticky pomocí šnekového podávacího zařízení ze zásobníku umístěného vedle kotle (součást dodávky).

Automatické řízení umožňuje spalovat právě tolik paliva, aby udrželo teplotu vody v kotli na teplotě zvolené uživatelem. Díky regulaci toku paliva je minimalizována spotřeba paliva a není nutné časté zatápění v kotli, v mnoha případech postačuje provést zapálení jednou ročně.

Regulátor kotle umožňuje nastavení výstupní kotlové vody, řízení režimu podavače paliva a ventilátoru, nastavení parametrů útlumového režimu a řízení oběhového čerpadla. Součástí regulátoru je výstup na pokojový termostat.

 

Kotel BENEKOV ling 25 - animace2     Kotel BENEKOV ling 25 - animace3

PROSPEKT KOTLE


BENEKOV ling 50

BENEKOV ling 50PROVOZ KOTLE BENEKOV ling 50

Po naplnění násypky předepsaným palivem ji pečlivě uzavřeme, aby bylo zabráněno případnému nasávání falešného vzduchu do retorty přes podavač.

Pomoci ručního ovládání regulátoru dopravíme palivo do spalovacího prostoru. Na palivo umístíme podpal (např papír, dřevní štěpky, PEPO, tuhý líh, apod.), zapálíme jej a ponecháme, dokud se dobře nerozhoří (cca 1÷2 min).

Pak lopatkou přidáme na hořící podpal malé množství předepsaného paliva a několikrát zapneme na krátkou dobu ventilátor. Uzavřeme dvířka a necháme oheň dobře rozhořet (cca 3÷5 min). Zkontrolujeme správnost nastavitelných parametrů na regulátoru kotle a po rozhoření paliva můžeme přejít do automatického provozu, kdy je v chodu jak ventilátor, tak cyklování motoru přísunu paliva. Na displeji je zobrazena okamžitá teplota výstupní topné vody a stav systému.

Od tohoto okamžiku je provoz kotle automatický, s nastaveným přísunem vzduchu a paliva. Dojde-li k překročení teploty výstupní topné vody nad stanovenou mez, přejde kotel automaticky do režimu "útlum", to znamená, že regulátor odstaví podavač paliva a ventilátor na dobu, dokud teplota neklesne pod nastavenou hodnotu. Mohlo by se však stát, že tato doba bude příliš dlouhá a došlo by k vyhasnutí kotle. Proto se nastavuje maximální doba odstavení, takzvaná délka útlumu. Po jejím uplynutí dojde k automatickému spuštění ventilátoru a přísunu paliva po dobu 2 minut, nezávisle na teplotě výstupní topné vody. Pak regulátor opět přejde do stavu útlumu a sleduje teplotu výstupní topné vody. Oběhové čerpadlo je neustále zapnuto. Totéž může vyvolat i pokojový termostat při překročení teploty místnosti. Pak se kromě uvedení do stavu útlumu vypíná i oběhové čerpadlo se zachováním doběhu 4 minut.

 

Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV ling 50

Hmotnost

kg

450

Obsah vodního prostoru

dm3

128

Průměr kouřovodu

mm

145

Teplosměnná plocha kotle

m2

6,1

Plnící otvor zásobníku

dm2

36

Kapacita zásobníku paliva

dm3

280

Rozměry kotle : šířka x hloubka x výška

mm

1575 x 834 x 1619

 

 

 

Třída kotle

 

3

Pracovní přetlak vody

bar

2,5

Zkušební přetlak vody

bar

4,0

Doporuč. provozní teplota topné vody

°C

65 - 80

Nejmenší teplota vstupní vody

°C

60

Max. výška hladiny topného média

m

25

Pojistný ventil (pro max. výšku hladiny)

bar

3

Hydraulická ztráta kotle  T = 10 K

mbar

5,1

Hydraulická ztráta kotle  T = 20 K

mbar

2,4

 

 

 

Hladina hluku

dB

nepřesahuje hladinu 65 dB (A)

Komínový tah

mbar

0,20 0,25

 

 

 

Přípojky kotle    - topná voda

Js

G 1 1/2

Přípojky kotle    - vratná voda

Js

G 1 1/2

Připojovací napětí

 

1 PEN ~ 50 Hz   230 V   TN - S 

Elektrický příkon (ventilátor + motor)

W

260

Elektrické krytí

 

IP 20


 

Tepelně technické parametry kotle BENEKOV ling 50

 

 

HNĚDÉ
UHLÍ

DŘEVĚNÉ
PELETY

Jmenovitý výkon

kW

42

42

Regulovatelný výkon

kW

10 - 42

10 - 42

Spotřeba paliva

kg . h-1

2,5 - 10,5

2,5 - 10,3

Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku

h

18 h

17 h 20 min

Teplota spalin

 

 

 

     při jmenovitém výkonu

°C

255

195

     při minimálním výkonu

°C

120

110

Účinnost

%

až  83,1

až  84,8

Hmotnostní průtok spalin na výstupu

 

 

 

     při jmenovitém výkonu

kg . s-1

0,033

0,026

     při minimálním výkonu

kg . s-1

0,010

0,015


Předepsané palivo

 

 

HNĚDÉ UHLÍ
ořech 2

DŘEVĚNÉ
PELETY

Zrnitost

[mm]

10 - 25

f 6 - 14

Výhřevnost

[MJ.kg-1]

min. 17

Obsah popele

[%]

max. 12

max. 1,5

Vlhkost

[%]

max. 20

max. 10

Obsah síry

[%]

max. 0,9

Měrná sirnatost

[g/MJ] 

max. 0,5

Obsah prachu

[%]

max. 10

Teplota tání popela

[°C]

min. 1500

Obsah butimenů

[%]

max. 3,5


BENEKOV pelling 27

 BENEKOV pelling 27Na základě nových náročných požadavků spotřebitelů a s využitím mnoholetých zkušeností v oboru topenářské techniky firma BENEKOV vyvinula kotel BENEKOV pelling 27, který je speciálně určen pro vysoce efektivní, spolehlivé a pohodlné spalování dřevěných pelet a obilí.

Kotel BENEKOV pelling 27 svou účinností přesahující 89 % a velmi nízkými emisemi při spalování vysoce převyšuje nejpřísnější požadavky vyplývající z evropských i českých norem a řadí se tak mezi nejlepší evropské výrobky daného typu.

Regulátor kotle umožňuje nastavení výstupní kotlové vody, řízení režimu podavače paliva a ventilátoru, nastavení parametrů útlumového režimu a řízení oběhové
Hořák kotle BENEKOV pelling 27ho čerpadla. Součástí regulátoru je výstup na pokojový termostat.

Pro komfortní a úsporný ohřev teplé užitkové vody lze připojit dle potřeby zásobník TUV. V případě ohřívání pouze TUV postačuje obsluha kotle jednou za 3 10 dní.

Kotlové těleso je svařeno z ocelových plechů kde je vloženo srdce kotle, kterým je litinový hořák retortového typu. Palivo je dodáváno šnekovým
Regulátor kotle BENEKOV pelling 27podavačem automaticky ze zásobníku paliva umístěného vedle kotle.

Díky zásobníku paliva o velikosti 400dm3 a automatickému šnekovému podávacímu mechanismu lze docílit pohodlný provoz vyžadující pouze 15 minut pozornosti denně.

Přísun paliva šnekovým po
davačem ze zásobníku do hořáku samostatně řídí elektronická kontrolní jednotka nové generace. Díky možnosti nastavení cyklů dle požadavků lze minimalizovat spotřebu paliva a nastavit teplotu, kterou opravdu požadujeme.

Motor podávacího zařízení je chráněn termopojistkou proti poškození. Kotel je zabezpečen proti případnému prohoření paliva do zásobníku tavnou tepelnou pojistkou hasícího zařízení.

 

Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV pelling 27

Hmotnost

kg

392

Obsah vodního prostoru

dm3

90

Průměr kouřovodu

mm

145

Teplosměnná plocha kotle

m2

2,78

Plnící otvor zásobníku

dm2

17

Kapacita zásobníku paliva

dm3

390

Rozměry kotle : šířka x hloubka x výška

mm

1484 x 1124 x 1230

Rozměr plnícího otvoru paliva

mm

300 x 560

Třída kotle

 

3

Pracovní přetlak vody

bar

2

Zkušební přetlak vody

bar

4,0

Doporuč. provozní teplota topné vody

°C

65 - 80

Nejmenší teplota vstupní vody

°C

60

Max. výška hladiny topného média

m

25

Pojistný ventil (pro max. výšku hladiny)

bar

3

Hydraulická ztráta kotle   ? T = 10 K

mbar

4,3

Hydraulická ztráta kotle   ? T = 20 K

mbar

2,0

Hladina hluku

dB

< 65dB (A)

Komínový tah

mbar

0,15 0,20

Přípojky kotle    - topná voda

Js

G 1 1/2

Přípojky kotle    - vratná voda

Js

G 1 1/2

Připojovací napětí

 

1 PEN ~ 50 Hz   230 V  

Elektrický příkon (ventilátor + motor)

W

255

Elektrické krytí

 

IP 20


Tepelně technické parametry kotle BENEKOV pelling 27

Jmenovitý výkon

kW

25

Regulovatelný výkon

kW

7,5 - 25

Spotřeba paliva

kg . h-1

1,7 - 5,7

Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku

h

42

Teplota spalin

 

 

   ¦ při jmenovitém výkonu

°C

180

   ¦ při minimálním výkonu

°C

95

Účinnost

%

89,4

Hmotnostní průtok spalin na výstupu

 

 

   ¦ při jmenovitém výkonu

kg . s-1

0,021

   ¦ při minimálním výkonu

kg . s-1

0,004


 

Předepsané palivo - dřevěné pelety

Průměr
[mm]

Délka
[mm]

Sypná hmotnost
[kg/m3]

Obsah vody
[%]

Obsah popele
[%]

Výhřevnost
[MJ.kg-1]

O 6 - 14

max. 30

600 - 650

max. 12

max. 1,5

min. 17,5


PROSPEKT KOTLE

 

 

Ocelový teplovodní kotel na tuhá paliva s výkony od 12 do 45 kW. Určený pro spalování dřeva, hnědého a černého uhlí, koksu a briket. 
Ocelový teplovodní zplyňovací kotel na dřevo s výkony od 18 do 38 kW. Určený pro pyrolitické spalování dřeva zaručující vysokou účinnost spalování. 
Litinový článkový kotel na tuhá paliva s výkony od 20 do 42 kW. Určený pro spalování dřeva, černého uhlí a koksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatické teplovodní kotle na hnědé uhlí a pelety LING ®

typ

výkon

cena bez DPH

LICOTHERM AM 24 - základní provedení

24kW

63.950,-

LICOTHERM AM 24 - BIO

24kW

64.450,-

LICOTHERM AM 42 - základní provedení

42kW

73.950,-

LICOTHERM AM 42 - BIO

42kW

74.450,-


schema kotle
kotelkotelkotelkotel  

Základní parametry

 

Hmotnost [kg]

390

Rozměry š x v x h [mm]

1450 x 1425 x 700

Objem vody v kotlovém tělese [l]

70

Objem zásobníku paliva [dm 3 ]

300

Pracovní přetlak vody [MPa]

0.2

Provozní teplota vody [ ° C]

60 -90

Požadavky na připojení

 

Průměr kouřovodu [mm]

150

Minimální komínový tah [Pa]

10

Připojovací rozměry nátr. topné vody

G 1 1/2"

Připojovací napětí [V/Hz]

230/50

Elektrický příkon [W]

250

Elektrické krytí [IP]

20

Teplotechnické parametry

Hnědé uhlí O2 / pelety

Jmenovitý výkon [kW]

25

Minimální výkon [kW]

7

Účinnost [%]

86 / 88

Spotřeba paliva - jmen.výkon [kg/hod]

5,8 / 5,9

Spotřeba paliva - min.výkon [kg/hod]

1,6 / 1,7

Doba hoření při jmen.výkonu [hod.]

45 /35

Rozsah teploty spalin [ ° C]

110 - 250

Třída kotle dle ČSN 303-5 v celém výkon.rozsahu

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplovodní kotel EKOEFEKT 23

 

Technická data

 

Typ

 

E-23

Jmenovitý výkon

kW

25

Optimální regulovaný výkon

kW

1025

Spotřeba paliva při jm. výkonu

kg/h

HU - 6kg/h, ČU - 4,5kg/h

Optimální vytápěný prostor RD

m3

600

Účinnost v závislosti na palivu

%

> 80

Obsah násypky (standardní) cca

litru

300

Max. prac. přetlak topné vody

kPa

200

Max. teplota topné vody

°C

90

Hladina hluku kotle

dB

< 65

Hmotnost

kg

530

Výška

mm

1350

Šířka

mm

1450

Hloubka

mm

1260

Vstup/výstup topné vody

závit

G 6/4"

Průměr kouřovodu

mm

150

Teplota spalin

°C

120190

El. příkon

W/V

1PEN~50Hz 230V TN-S 230W IP20

Vodní objem

litr

130

Doporučené palivo

hnědé uhlí/HU/,černé uhlí /ČU/ HU 5-25 mm, ČU 418 mm

Třída kotle
/ ČSN EN 303-5/

 

3

 

Parametry:

Jmenovitý výkon

kW

0

Optimální regulovaný výkon

kW

 

Spotřeba uhlí

kg/h

 

Optimální vytápěný prostor

m

0

Účinnost v závislosti na uhlí

%

0

Obsah násypky (standardní) kg 0
Max. prac. přetlak topné vody kPa 0
Max. teplota topné vody °C 0
Hluk kotle (ventilátoru) dB 0
Hmotnost kg 0
Výška kotle s násypkou (stand.) mm 0
Šířka kotle s násypkou (stand.) mm 0
Hloubka kotle s násypkou (stand.) mm 0
Vstupní a výstupní voda DN mm  
Průměr kouřovodu mm 0
Teplota spalin °C  
Elektrický příkon/napětí W/V 0/0
Doporučené palivo  
Třída kotle 0

Průměrné hodnoty plynných emisí:
emisní limit v mg/m3 při 65 O2 při NP (NV 352/2002 Sb.)

TL SO2 CO2 CO
       

Cena 70.805,00 Kč (s DPH)

Cena 62.475,00 Kč (s 5% DPH)


Ekoefekt 24

Ekoefekt 24 - klikněte pro detailní obrázek Automatické teplovodní nízkotlaké kotle o výkonu 24 kW jsou určeny zejména pro vytápění rodinných domů, víkendových chat, horských chalup i bazénů. Kotle jsou nejen ekologické, ale i velice pohodlné z hlediska obsluhy kotel vydrží pracovat s 1 násypkou paliva až 3 dny. Provoz automatického kotle v rodinném domku přijde ročně na přibližně 10 tisíc korun, včetně ohřevu TUV.

Prospekt kotlů ekoefekt: http://www.kotle.cz/images/ekoefekt_letak.pdf

Parametry:

Jmenovitý výkon kW 24
Optimální regulovaný výkon kW 5-24
Spotřeba uhlí kg/h 1-6
Optimální vytápěný prostor m 600
Účinnost v závislosti na uhlí % 80
Obsah násypky (standardní) kg 80
Max. prac. přetlak topné vody kPa 200
Max. teplota topné vody °C 95
Hluk kotle (ventilátoru) dB 55
Hmotnost kg 290
Výška kotle s násypkou (stand.) mm 1360
Šířka kotle s násypkou (stand.) mm 640
Hloubka kotle s násypkou (stand.) mm 1100
Vstupní a výstupní voda DN mm G /5/4
Průměr kouřovodu mm 125
Teplota spalin °C 150-230
Elektrický příkon/napětí W/V 90/230
Doporučené palivo hnědéuhlí - ořech 2
Třída kotle 3

Průměrné hodnoty plynných emisí:
emisní limit v mg/m3 při 65 O2 při NP (NV 352/2002 Sb.)

TL SO2 CO2 CO
90-210 1300-2400 350-620 120-550

Cena 71.281,00 Kč (s DPH)

Cena 62.285,00 Kč (s 5% DPH)

Další fotografie:
 

Ekoefekt 24 - klikněte pro detailní obrázek


Ekoefekt 48

Ekoefekt 48 - klikněte pro detailní obrázek Automatické teplovodní nízkotlaké kotle o výkonu 48 kW jsou vhodné pro vytápění bytových domů s cca 6 bytovými jednotkami, ve větších objektech pak jako záložní zdroj tepla v zimním období a v letním období pro ohřev TUV.

Prospekt kotlů ekoefekt: http://www.kotle.cz/images/ekoefekt_letak.pdf

Parametry:

Jmenovitý výkon kW 48
Optimální regulovaný výkon kW 10-48
Spotřeba uhlí kg/h 2-12
Optimální vytápěný prostor m 1200
Účinnost v závislosti na uhlí % 80
Obsah násypky (standardní) kg 220
Max. prac. přetlak topné vody kPa 200
Max. teplota topné vody °C 95
Hluk kotle (ventilátoru) dB 55
Hmotnost kg 490
Výška kotle s násypkou (stand.) mm 1600
Šířka kotle s násypkou (stand.) mm 780
Hloubka kotle s násypkou (stand.) mm 1440
Vstupní a výstupní voda DN mm 50
Průměr kouřovodu mm 125
Teplota spalin °C 150-230
Elektrický příkon/napětí W/V 280/230
Doporučené palivo hnědéuhlí - ořech 2
Třída kotle 3

Průměrné hodnoty plynných emisí:
emisní limit v mg/m3 při 65 O2 při NP (NV 352/2002 Sb.)

TL SO2 CO2 CO
90-210 1300-2400 350-620 120-550

Cena 96.985,00 Kč (s DPH)

Cena 85.575,00 Kč (s 5% DPH)

Další fotografie:

Ekoefekt 48 - klikněte pro detailní obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatický kotel na pevná paliva

Kotle LICOTHERM představují nejnovější generaci automatických kotlů na pevná paliva technologie LING®. Jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnými ztrátami do 42 kW.

licotherm tabulka bezpečnost provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo
Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo a uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva

 • Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)

 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření

 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu

 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3

 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře

 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle

 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat

 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )

 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C50S)

 • Malé rozměry a nízká hmotnost

 • Vysoká kvalita

Odtahový ventilátor narozdíl od tlakového odsává spaliny a tím minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle.

Nastavení roštovacích segmentůNastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí a dřeva.

Kanálek na přívod sekundárního vzduchu a rovná část zplynovacího roštu musí směřovat vždy dolů.

CHRÁNĚNO PRŮMYSLOVÝM PATENTEM!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litinový teplovodní kotel určený pro spalování černého uhlí, briket, koksu a dřeva prohořívacím způsobem.

Litinové teplovodní kotle řady FB na pevná paliva jsou tradiční zdroje tepla s dlouhou životností litinového výměníku. Varianta FB D se vyznačuje zvětšeným nakládacím prostorem. Litinové kotle se vyrábí ve výkonové řadě od 10 do 42kW.

Kotle FB se skládají z kotlového tělesa z kvalitní šedé litiny, vodou chlazených pevných roštů, ovládacích prvků a chladící smyčky.

Součástí každého kotle FB je chladící smyčka (zařízení proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Smyčka je umístěna nahoře na kotli.

 

Přednosti

 • Moderní design.

 • Vysoká účinnost, až 85 %

 • Použití v otopných systémech se samotížný nebo nuceným oběhem, s otevřenou i tlakovou expanzní nádobou.

 • Litinový výměník mimořádně odolný proti nízkoteplotní korozi.

 • Výhodné umístění přímočinného regulátoru výkonu.

 

 

VM25

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

PALIVO

tříděné hnědé uhlí
obchodní označení
ořech 2 ... o2   (zrnitost 10 - 20 mm)

SCHÉMA KOTLE VM 25


 

LEGENDA:
1. násypka, 2. spalovací komora, 3. pohon, 4. výměník, 5. víko výměniku
 

POUŽITÍ

Nejprodávanější typ kotle, vhodný pro instalace zejména do rodinných domů, malých provozoven a jako zdroj pro ohřev teplé a užitkové vody. Svojí nenáročnou obsluhou a nízkými provozními náklady si získal velkou oblibu u dlouhé řady spokojených zákazníků.

 PROVEDENÍ

VM 25 - pravé i levé provedení.

Manuál ke stažení ...ZDE...

FOTOGRAFIE

Ceny Náhradních dílů a další informace o kotlech Varimatik získáte na emailu info@varimatik.cz,
nebo na tel. čísle + 420 478 637 663

VARIMATIC

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIMATIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIMATIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIMATIC

čtěte také:

Budeme dál topit v rodinných domech tuhými palivy nebo už tato éra skutečně končí?

Potíž není v uhlí ale v kotlích...!

Informace o Bílinském uhlí a výhled do budoucnosti ve spalování tuhých paliv.

Porovnání nákladů na vytápění RD dle druhu paliva od 1.3.2008